ERKWB synode kritisch | Maar handhaaft relatie met GKv

ERKWB synode kritisch | Maar handhaaft relatie met GKv

Rankweil – op 25 mei kwam de tiende synode van de Evangelisch-reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses (ERKWB) in Oostenrijk en Zwitserland bijeen in het Oostenrijkse Rankweil. De leiding van de vergadering was in de handen van Reinhard Mayer, predikant van de ERKWB-gemeente te Rankweil. De zitting werd bijgewoond door afgevaardigden van kerkgenootschappen waarmee een zusterkerkrelatie bestaat: de Orthodox Presbyterian Church (OPC) uit de USA en de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt (GKv) uit Nederland. Ook werd een afvaardiging van de Stichting Steun Reformatie Oostenrijk (SSRO) en een afgevaardigde van Living Spring, een Chineestalige gemeente in Zwitserland, verwelkomd.  Na opening met een schriftlezing uit Openbaringen 2, een korte overdenking daarvan, gebed en kennismaking onderwijst prof. Dr. Tony Curto (OPC) de vergadering over de betekenis van de Bijbel, als het door God geïnspireerde Woord. Via de Bijbel leer je Hem en Jezus Christus kennen. Aan de hand van 2 Petrus 1,16-21  toont prof. Curto aan, dat Gods Woord het belangrijkste wapen van de kerk is. Heel concreet wordt dat in vers 21 van het Schriftgedeelte: “want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken.”

Berichten over de plaatselijke kerken worden uitgewisseld. Vreugde en leed worden gedeeld en in gebed bij God gebracht.  Vreugde is er vooral ook over initiatieven tot kerkplanting in Innsbruck en Graz. Van de afvaardigingen van OPC en GKv ontving de synode christelijke goede wensen en werd geïnformeerd over ontwikkelingen in de geloofsgenootschappen.  De SSRO, die in Nederland financiële ondersteuning voor de ERKWB kerken organiseert en faciliteert, informeerde de synode over haar activiteiten. De beoogd  gemeenteplanter voor Innsbruck, Klaas Rozema, wordt bevraagd en bemoedigd inzake zijn komende missionaire opgave. Een voorstel ter verbetering van de beroepingsprocedure  kreeg  onvoldoende steun van de synode; het voorstel zal worden herzien.  Besloten wordt om in de kerkorde vast te leggen dat een plaatselijke kerkenraad verantwoordelijk is voor wie in een eredienst voorgaat. Er wordt een regeling getroffen inzake contactpersonen voor buitenlandse kerken. Tenslotte vraagt de synode zich af hoe gereageerd moet worden op het besluit van de in 2017 gehouden GKv synode over de vrouw in het ambt. Na ampele overweging wordt besloten de zusterkerkrelatie niet te verbreken, maar een brief te sturen  waarin gefundeerd wordt aangegeven waarom de ERKWB-synode het geen goed besluit acht. De synode zal, biddend dat de GKv tot inkeer komen, de verdere ontwikkelingen nauwkeurig blijven volgen. Na christelijke sluiting van de synodezitting wordt gezamenlijk met de aanwezige gasten gedineerd en contact geoefend.

De volgende synode zal op 5 en 6 april 2019 te Winterthur worden samengeroepen. Het voorzitterschap valt dan toe aan Kurt Vetterli, ERKWB-predikant te Basel.

Contactpersoon voor de ERKWB-gemeenten is Pfarrer Reinhard Mayer te Rankweil, bereikbaar via

kirche.rankweil@reformiert.at

Next Post Previous Post

Comments are closed.