Beleid

Beleid, statuten en ANBI

Beleid

Stichting Steun Reformatie Oostenrijk heeft als doel het financieel en materieel ondersteunen van de Evangelisch Reformierte Kirche Westminster Bekenntnisses door middel van donaties en giften vanuit Nederland. Een uitgebreide beschrijving van ons beleid en doelstelling kunt u lezen in het beleidsplan.

Beleidsplan 2024 – 2027

Een verantwoording over het gevoerde beleid alsmede een begroting voor de komende 2 jaren vindt u in onderstaande verantwoording:

Jaarverslag SSRO 2022 

 

 

Statuten

De statuten van de stichting zijn vastgelegd in een notariële akte. Daarin is vermeld dat Gods Woord de grondslag van de stichting is, zoals beleden in de Drie Formulieren van Enigheid van de Gereformeerde Kerken in Nederland.
De stichting is opgenomen in het Stichtingenregister van de Kamer van Koophandel te Zwolle.

 

ANBI

De Belastingdienst heeft de stichting aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling
De SSRO voldoet aan die voorwaarden die bij deze ANBI status horen en zal jaarlijks het jaarverslag en verantwoording op de website publiceren.

ANBI-verklaring

ANBI-publicatieplicht