ANBI-verklaring

Anbi-verklaring en voorwaarden

De Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden gesteld met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.
De SSRO voldoet aan die voorwaarden. In dit document vindt u alle vereiste gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Naam
SSRO = Stichting Steun Reformatie Oostenrijk

RSIN of fiscaal nummer
RSIN-nummer: 813664597
KvK-nummer: 41023740

Contactgegevens
info@ssro.nl
Secretariaat SSRO
J. Vogelzang
p/a: Sikkel 46
8061 MB Hasselt
0384774247

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk, voorzitter
Dhr. Drs. J. Vogelzang, secretaris-binnenland
Mw. C.J. Grimmon-Andorfer Msc, secretaris-buitenland
Dhr. Drs. L.E. Leeftink, penningmeester
Dhr. P.de Vries, tolk/vertaler
Mw. P.H. Kraaijeveld-Stehouwer, marketing/communicatie

De doelstelling
De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Daartoe ondersteunt de SSRO twee kleine kerken in Zwitserland (Basel, Winterthur) en twee kleine kerken in Oostenrijk (Rankweil en Neuhofen a/d Krems). Samen met een kleine gemeente in Wenen, New City Wien, dragen deze kerken de naam: ERKWB-kerken. De gemeenten ontvangen hulp in materiële en in personele zin. Verder bieden we ondersteuning in geestelijke zin in alles wat nodig is om een missionaire gemeente te kunnen zijn.

Het beleidsplan
Missionair:
De ERKWB-kerken zijn klein en groeien langzaam. In de komende jaren wil de SSRO de ERKWB-kerken ondersteunen om de groei te bevorderen. Daarbij blijft de eerste verantwoordelijkheid bij de zelfstandige ERKWB-kerken liggen. De SSRO vervult de rol van ondersteunende partner. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de SSRO contact gezocht met de vereniging De Verre Naasten (www.deverrenaasten.nl). Deze organisatie heeft veel expertise op het gebied van Partner- & Ownership.

Communicatie en projecten:
De SSRO kent een trouwe achterban. Wel merken we dat de achterban langzamerhand vergrijst. Voor de komende jaren is een communicatieplan ontwikkeld. Er zal meer gebruik gemaakt worden van sociale media. Ook gaan we meer werken met concrete projecten waarvoor geld gedoneerd kan worden. Zo willen we de band met de achterban versterken. Ook hopen we op deze wijze ons donateurenbestand op niveau te houden zodat we de kerken in Oostenrijk en Zwitserland blijvend kunnen ondersteunen. Concreet betekent dit dat de SSRO in de komende periode:
1. de bekendheid van de stichting onder de doelgroep wil vergroten om zo extra inkomsten te genereren.
2. nieuwe doelgroepen wil bereiken en aan zich wil binden.
3. het imago van de SSRO wil verfrissen
4. de stichting wil profileren als een goed doel dat professioneel opereert en kerken ondersteunt op het gebied van evangelisatie en het werk van gemeenteplanting.
Om aan te sluiten bij het geefgedrag anno nu wil de SSRO in samenwerking met de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland en de contactgemeenten in Nederland projecten opzetten met daaraan gekoppeld een campagne om extra inkomsten te verwerven.

Het beloningsbeleid
De bestuursleden krijgen geen vergoeding voor hun werkzaamheden.

Verslag van uitgeoefende activiteiten

In 2017 heeft de SSRO opnieuw steun kunnen verlenen aan vier van de vijf kerken van de ERWKB. Zowel de gemeente in Basel als de jaarlijkse synode van de ERKWB is door bestuursleden bezocht.

In 2017 werd de SSRO door de gemeente van Rankweil actief betrokken bij de plannen om in 2018 over te gaan tot gemeentestichting in Innsbruck.

Het werk van de SSRO wordt gedragen door een trouwe kring van donateurs vanuit met name de GKV. Door vergrijzing neemt dat aantal af. Het bestuur van de SSRO is actief bezig te werken aan verbreding van de achterban. Mede hierdoor was er in 2017 een lichte stijging te zien aan particuliere en kerkelijke giften. Ook traden in 2017 de predikanten D. van der Wal (CGK), F.W. van der Rhee (CGK) en M.A. van den Berg (Geref. Bond) toe tot het Comité van Aanbeveling.

Het Oostenrijkbulletin kon opnieuw 4x verschijnen. Verder is de SSRO actief op Facebook en Twitter. Op deze nieuwe media is een toenemend aantal bezoekers zichtbaar die zich betrokken weten bij het wel en wee van de gemeentes in Oostenrijk en Zwitserland. Ook is er een begin gemaakt met de update van de website www.ssro.nl.

De SSRO is als gast / toehoorder aangesloten bij het Landelijk Samenwerkingsverband Mission \ Verre Naasten. Daar leveren we onze bescheiden bijdrage en ontvangen we input van de andere  aangesloten organisaties als het gaat om de toekomst van het zendingswerk binnen Europa.

Financiële verantwoording

Klik hier om de verantwoording over 2017 in te zien.

 

Toelichting op de verkorte Balans en Staat van Baten en Lasten van de SSRO

De continuïteitsreserve is gevormd om in geval van calamiteiten de reguliere ondersteuning van de ERKWB-gemeenten nog drie maanden te kunnen voortzetten.

In 2017 is het Eigen Vermogen toegenomen met ruim € 11.500. De oorzaak hiervan ligt in een stijging van de reguliere giften (+ 6,5%) en een lager bedrag aan ondersteuning van de vier ERKWB-kerken (= 6%).

In 2018 zal de ERKWB Rankweil daadwerkelijk overgaan tot gemeentestichting in Innsbruck. De SSRO heeft de intentie uitgesproken om vanaf 2018 minimaal 50% van de loonkosten voor dit project te dragen. Daartoe zal in 2018 de bestemmingsreserve worden aangewend. Bij gelijkblijvende of dalende inkomsten zal het eigen vermogen in 2023 het niveau van de continuïteitsreserve bereiken.

Het bestuur van de SSRO is actief bezig om de kring van donateurs uit te breiden. Uit de reguliere giften zal de bestaande ondersteuning verleend worden. Legaten die in de toekomst ontvangen worden, zullen toegevoegd worden aan de bestemmingsreserve, van waaruit bestaande en nieuwe missionaire projecten mede zullen worden bekostigd.