ANBI-verklaring

Anbi-verklaring en voorwaarden

De Belastingdienst heeft met ingang van 1 januari 2014 nieuwe voorwaarden gesteld met als doel “het vertrouwen van het publiek in de filantropische sector te bevorderen”.
De SSRO voldoet aan die voorwaarden. In dit document vindt u alle vereiste gegevens overzichtelijk bij elkaar.

Naam
SSRO = Stichting Steun Reformatie Oostenrijk

RSIN of fiscaal nummer
RSIN-nummer: 813664597
KvK-nummer: 41023740

Contactgegevens
info@ssro.nl
Secretariaat SSRO
A. Pons
p/a: Schildmanstraat 2
3342BR Hendrik Ido Ambacht

Bestuurssamenstelling
Het bestuur is als volgt samengesteld:
Mw. Drs. A.E.H. van der Kolk, voorzitter
Dhr. A. Pons Msc. RA, secretaris-binnenland
Mw. C.J. Grimmon-Andorfer MA, secretaris-buitenland
Dhr. Drs. L.E. Leeftink, penningmeester
Dhr. P.de Vries, tolk/vertaler
Mw. P.H. Kraaijeveld-Stehouwer, marketing/communicatie

De doelstelling
De SSRO ondersteunt de verbreiding van het Evangelie van Jezus Christus en het werk van kerkplanting in Oostenrijk en Zwitserland. Daartoe ondersteunt de SSRO twee kleine kerken in Zwitserland (Basel, Winterthur) en twee kleine kerken in Oostenrijk (Rankweil en Neuhofen a/d Krems). Samen met een kleine gemeente in Wenen, New City Wien, dragen deze kerken de naam: ERKWB-kerken. De gemeenten ontvangen hulp in materiële en in personele zin. Verder bieden we ondersteuning in geestelijke zin in alles wat nodig is om een missionaire gemeente te kunnen zijn.

Het beleidsplan
Missionair:
De ERKWB-kerken zijn klein en groeien langzaam. In de komende jaren wil de SSRO de ERKWB-kerken ondersteunen om de groei te bevorderen. Daarbij blijft de eerste verantwoordelijkheid bij de zelfstandige ERKWB-kerken liggen. De SSRO vervult de rol van ondersteunende partner. Om dit proces in goede banen te leiden heeft de SSRO contact gehad met de stichting Verre Naasten (www.verrenaasten.nl). Deze organisatie heeft veel expertise op het gebied van partnerships met buitenlandse kerken.

Communicatie en projecten:
De SSRO kent een trouwe achterban. Wel merken we dat de achterban langzamerhand vergrijst. Voor de komende jaren is een communicatieplan ontwikkeld. Er zal meer gebruik gemaakt worden van sociale media. Ook gaan we meer werken met concrete projecten waarvoor geld gedoneerd kan worden. Zo willen we de band met de achterban versterken. Ook hopen we op deze wijze ons donateurenbestand op niveau te houden zodat we de kerken in Oostenrijk en Zwitserland blijvend kunnen ondersteunen. Concreet betekent dit dat de SSRO in de komende periode:
1. de bekendheid van de stichting onder de doelgroep wil vergroten om zo extra inkomsten te genereren.
2. nieuwe doelgroepen wil bereiken en aan zich wil binden.
3. het imago van de SSRO wil verfrissen
4. de stichting wil profileren als een goed doel dat professioneel opereert en kerken ondersteunt op het gebied van evangelisatie en het werk van gemeenteplanting.
Om aan te sluiten bij het geefgedrag anno nu wil de SSRO in samenwerking met de gemeenten in Oostenrijk en Zwitserland en de contactgemeenten in Nederland projecten opzetten met daaraan gekoppeld een campagne om extra inkomsten te verwerven.

Het beloningsbeleid
Bestuursleden krijgen vergoedingen voor gemaakte onkosten of ontvangen in plaats daarvan, op hun verzoek, de maximale vrijwilligersvergoeding van € 1.700 per jaar.

Jaarverslag van uitgeoefende activiteiten

Lees hier het jaarverslag over 2018.

Financiële verantwoording

Klik hier om de verantwoording over 2018 in te zien.

Toelichting op de verkorte Balans en Staat van Baten en Lasten van de SSRO

De continuïteitsreserve is gevormd om in geval van calamiteiten de reguliere ondersteuning van de ERKWB-gemeenten nog drie maanden te kunnen voortzetten. Voor de algemene reserve wordt dezelfde hoogte aangehouden.

In 2018 is de ERKWB Rankweil daadwerkelijk overgaan tot gemeentestichting in Innsbruck. Ds. Klaas Rozema is in oktober 2018 als missionair predikant bevestigd. In Graz wil de ERKWB Rankweil in 2019 overgaan tot gemeentestichting. Ds. Peter Drost hoopt medio 2019 naar Graz te vertrekken. De SSRO heeft de intentie uitgesproken om vier jaar lang maximaal € 40.000 van de loonkosten voor elk van beide projecten te dragen. De overige loonkosten worden door de thuisfrontcommissies van beide predikanten opgebracht. Financiële acties hiervoor in de tweede helft van 2018 hebben ertoe gezorgd dat de bestemmingsreserve in 2018 maar beperkt hoefde worden aangesproken.

Het bestuur van de SSRO is actief bezig geweest om de kring van donateurs uit te breiden. Dat heeft tot meer reguliere giften geleid in 2018. Ondanks deze toename zal vanwege de ondersteuning van beide projecten in Innsbruck en Graz de algemene reserve in 2022 naar verwachting onder de gewenste hoogte duiken.